Concepto: Impedimentos matrimoniáis

Etiqueta

  • Impedimentos matrimoniáis gl

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios